Over HackYourFuture

HackYourFuture is een samenwerking van vijf ICT MKB-bedrijven in Deventer en Lelystad, TechYourFuture, Saxion, Windesheim en Deventer informatiestad. Doel is om kennisontwikkeling binnen en tussen MKB ICT-bedrijven te stimuleren en daardoor ICT talent beter te kunnen aantrekken en behouden.

Inhoud project HackYourFuture

Diverse mkb-bedrijven bundelen daarom hun krachten met Saxion, Windesheim en TechYourFuture voor het gezamenlijk ontwerpen van een effectieve en aantrekkelijke ontwikkelomgeving. Dit met twee regionale learning communities die IT’ers met actieve werkvormen als hacketons zelf in de lead zetten in de vormgeving en uitvoering van de ontwikkelomgeving. Met als beoogd resultaat een aantrekkelijk en effectief ontwikkelingstraject dat geïntegreerd wordt met het dagelijkse werk en daarmee aansluit op de unieke mogelijkheden en eigenschappen van het MKB. Na het uitvoeren en monitoren van concrete pilots wordt een concrete systematiek en werk-en-inspiratieboek opgeleverd voor het mkb om een permanente leercultuur te stimuleren. 

Aanleiding HackYourFuture

Er is een nijpend tekort aan ICT-professionals die om kunnen gaan met de nieuwste technologieën en complexe klantvragen. De MKB bedrijven uit het consortium ervaren steeds vaker dat zij – door gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel - niet aan de klantvragen uit de markt kunnen voldoen en omzet mislopen. Zij zien daarom een urgente noodzaak om te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Daar komt bij dat ict’ers zelf ook veel en doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden eisen; voor hen is dat het belangrijkste kenmerk van een aantrekkelijk werkgever (TechYourFuture, 2019).

De mkb’ers in het consortium hebben individueel niet de tijd, middelen en expertise om voldoende te investeren in de ontwikkeling van hun ict’ers. Zij ervaren directe concurrentie van grote bedrijven, die vaak veel formele scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden en ook hr(d) expertise in huis hebben. De mkb’ers ervaren bovendien dat zij onvoldoende inzicht en expertise hebben in het benutten van de vele specifieke (informele) ontwikkelingsmogelijkheden die het mkb biedt om zich te onderscheiden van deze grote bedrijven zoals het slim en ontwikkelingsgericht vormgeven van banen, teams en het on-the-job coachen van medewerkers (Coetzer et al, 2019).

De mkb’ers hebben de urgentie uitgesproken om gezamenlijk op te trekken in het ontwerpen en uitvoeren van bij het mkb passende ontwikkelingstrajecten, in samenwerking met de Hogescholen Saxion en Windesheim en TechYourFuture. Hierbij ontwikkelen de ict’ers de technische en sociale skills die nodig zijn om de complexe klantvragen adequaat te bedienen.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwerpen van een effectieve en aantrekkelijke ontwikkelomgeving, passend bij de praktijk van het mkb en bij de leercultuur van ict’ers. Gezien de dynamiek van het mkb en de ICT-sector zal de focus liggen op informele ontwikkelingsactiviteiten geconcentreerd rondom het dagelijks werk. We maken daarbij slim gebruik van de vele mogelijkheden die in het mkb aanwezig zijn om personeel te ontwikkelen én van de specifieke mogelijkheden die een ict-omgeving biedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van slimme ‘baangereedschappen’ als job innovation, on-the-job coaching en mentoring (Sanders et al., 2019). Dat combineren we met expert workshops en hackatons, waar ict’ers uit meerdere bedrijven aan deelnemen, gericht op het opdoen en uitwisselen van de nieuwste technische kennis.           

In het project werken de mkb-bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwerp en uitvoering van deze ontwikkelomgeving. De mkb’ers hebben daar – met hulp van de kennisinstellingen - de volgende uitgangsprincipes voor vastgesteld:        

  1. er wordt optimaal ingespeeld op de ontwikkelwensen van ict’ers; de ict’ers werken zelf mee aan het ontwerp van het ontwikkeltraject met actieve ontwerpsessies;         
  2. in het ontwikkelingstraject worden de technische en sociale skills ontwikkeld die nodig zijn voor het bedienen van complexe klantvragen. De mkb’ers benadrukken in een eerste inventarisatie met name communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen, blockchain technologie, cloud architectuur en UX design;  
  3. er wordt samen gewerkt over bedrijfsgrenzen heen door middel van het bouwen aan een leergemeenschap van professionals met expert meetings en hackatons waar nieuwe kennis wordt binnen gehaald;      
  4. er wordt gebruik gemaakt van de vele specifieke on-the-job leer en - ontwikkelingsmogelijkheden die het mkb biedt en ontwikkelactiviteiten worden zoveel mogelijk vormgegeven rondom concrete (klant)projecten;
  5. er wordt samen gewerkt met de kennisinstellingen Windesheim, Saxion en TechYourFuture in het realiseren van een actueel, uitgelijnd en aantrekkelijk ontwikkelingstraject, resulterend in een concreet ontwerp voor elk van de deelnemende mkb-bedrijven inclusief bedrijfsoverstijgende ontwikkelactiviteiten;
    - het ontwerp wordt daadwerkelijk getest, uitgevoerd en geëvalueerd in elk van de deelnemende bedrijven en daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het stimuleren van een permanente leercultuur.

Beoogde uitkomst

  1.  Een concrete systematiek, toepasbaar voor en inzetbaar in het mkb
  2. Overdraagbare kennis naar andere bedrijven, leergemeenschappen en regio’s via o.a. twee regionale bijeenkomsten en een praktijkpublicatie